Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan

2

dat die profeet Natan na hom toe gekom het oor sy owerspel met Batseba.

3

Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid!

4

Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde!

5

Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus.

6

Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig.

7

Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het.

8

Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart: laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe.

9

Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees.

10

Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel; laat my weer jubel.

11

Moet tog nie ag slaan op my sondes nie, wis al my skuld uit!

12

Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.

13

Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie!

14

Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien.

15

Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag; dat die sondaars hulle tot U sal bekeer.

16

Red my van ondergang, o God, my Redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad.

17

Here, gee my die woorde om u lof te verkondig.

18

'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring; 'n brandoffer wil U nie hê nie.

19

Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging: U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God.

20

Laat Sion u liefde en u goedheid ondervind: herbou tog die mure van Jerusalem.

21

Dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir U aanneemlik wees: offerdiere wat heeltemal verbrand word. Dan sal hulle weer bulle op u altare offer.