Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die woord van die Here.

2

Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, dié wat met hulle hele hart sy wil doen,

3

geen onreg pleeg nie en in sy weë wandel.

4

U het u bevele gegee dat dit ten volle uitgevoer moet word.

5

As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte kan hou!

6

As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad-op wees nie.

7

U bepalings is regverdig; as ek hulle ter harte neem, sal ek U loof met 'n opregte hart.

8

Ek sal my aan u voorskrifte hou: moet my tog nooit verlaat nie.

9

Hoe kan 'n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord!

10

Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie.

11

Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.

12

Aan U kom die lof toe, Here, leer my u voorskrifte.

13

Al u bepalings wil ek een vir een opnoem.

14

Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld.

15

U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat U aanwys.

16

Ek verlustig my in u voorskrifte, u woord vergeet ek nie.

17

Doen goed aan u dienaar, dan sal ek lewe en u woord gehoorsaam.

18

Maak my oë oop dat ek die kragtige werking van u wet ervaar.

19

Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese: laat my tog nie sonder u gebooie wees nie.

20

Ek kwyn weg van verlange na u bepalings.

21

U straf die hovaardiges, die vervloektes wat van u gebooie afwyk.

22

Keer tog dat ek nie beledig of gesmaad word nie, want ek kom u verordeninge na.

23

Selfs al smee mense wat mag het, komplotte teen my, ek sal my hou aan wat U neergelê het.

24

U verordeninge is my vreugde, hulle is my raadgewers.

25

Ek verkeer in doodsgevaar, gee my nuwe lewe soos U in u woord beloof het.

26

Ek het my lewensloop aan U bekend gemaak en U het my gebed verhoor; leer my u voorskrifte.

27

Leer my hoe om u bevele uit te voer. Ek wil van u magtige dade vertel.

28

Ek kwyn weg van kommer, skenk my krag soos U in u woord beloof het.

29

Hou valsheid ver van my af, wees my genadig, leer my u wet.

30

Ek kies die betroubare pad, ek lewe volgens u bepalings.

31

Ek hou vas aan u verordeninge, Here, moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie.

32

Ek is gretig om u gebooie te gehoorsaam, want U verryk my lewe.

33

Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer, sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou.

34

Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou.

35

Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde.

36

U verordeninge, laat dié my na aan die hart lê, nie die begeerte om myself te verryk nie.

37

Weerhou my van 'n nuttelose lewe, laat my leef op die weg wat U aanwys.

38

Vervul ook aan my die belofte wat U gegee het aan dié wat U dien.

39

Die venyn van mense, daarvoor is ek bang, moenie dat dit my tref nie. Maar u bepalings, dié is goed.

40

Ek wil u bevele nakom. Hou my in die lewe, want U is getrou.

41

Bewys aan my u troue liefde, Here, red my volgens u belofte.

42

Dan sal ek dié wat my vals beskuldig, kan antwoord, want ek vertrou op u woord.

43

Weerhou my tog van alles wat onwaar is. In u bepalings stel ek my vertroue.

44

Ek wil u wet my hele lewe lank onderhou.

45

My lewe sal veilig wees, want ek vra steeds wat u bevele is.

46

Selfs voor die hoogste gesag sal ek u verordeninge met vrymoedigheid aanhaal.

47

In u gebooie, wat ek liefhet, sal ek my verlustig.

48

Op u gebooie, wat ek liefhet, sal ek al my hoop vestig. U voorskrifte sal my bybly.

49

Onthou tog u woord aan my, die woord waarop U my laat hoop het.

50

Dit is my troos in my ellende: dat u belofte my in die lewe hou.

51

Ek moes die felle spot van hovaardige mense verduur, maar van u wet het ek nie afgewyk nie.

52

Ek onderhou u bepalings van altyd af, Here: dit gee my vertroue.

53

Ontsteltenis het my oorval oor die goddeloses wat u wet verontagsaam.

54

U voorskrifte is vir my 'n lied in my lewe hier op aarde.

55

Selfs in die nag dink ek aan U, Here, en is ek gehoorsaam aan u wet.

56

Om u bevele uit te voer, is vir my die lewe.

57

Ek het gesê: “Dít is my lewe, Here, om u woord te gehoorsaam.”

58

Ek smeek U met my hele hart: “Wees my genadig, soos U beloof het.

59

Ek het die koers van my lewe oordink en na u verordeninge teruggekeer.

60

Ek talm nie, ek haas my om u gebooie te onderhou.”

61

Die goddeloses wou my in hulle strikke kry, maar ek het u wet nie verontagsaam nie.

62

Selfs in die middel van die nag staan ek op om U te loof vir u regverdige bepalings.

63

Ek is 'n vriend van almal wat U dien en u bevele gehoorsaam.

64

Die aarde is vol van u troue liefde, Here. Leer my u voorskrifte.

65

U het aan my goed gedoen, Here, soos U beloof het.

66

Gee my goeie insig en kennis, want ek stel my vertroue in u gebooie.

67

Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan u woord.

68

U is goed en U doen goed; leer my u voorskrifte.

69

Hovaardige mense beswadder my, maar ek voer u bevele uit met my hele hart.

70

Hulle staan koud teenoor u wet, maar ék verlustig my daarin.

71

Dit is vir my goed dat ek swaargekry het, want daardeur het ek u voorskrifte geleer.

72

U wet is vir my kosbaarder as 'n oorvloed van goud en silwer.

73

Met u eie hande het U my gemaak, my gevorm; gee my insig, dat ek u gebooie kan verstaan.

74

Dié wat U dien, is bly as hulle my sien, want ek vertrou op u woord.

75

Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is. Dat U my laat swaarkry, is 'n teken van u trou.

76

Gee tog vir my uitkoms deur u troue liefde, soos U my beloof het.

77

Ontferm U oor my, dat ek kan lewe, want ek verlustig my in u wet.

78

Laat die hovaardige mense die slegste daarvan afkom, want hulle het my vals beskuldig; u bevele bly my altyd by.

79

Laat dié wat U dien en u verordeninge ken, aan my kant wees.

80

Laat my volledig by u voorskrifte bly, sodat ek nooit raad-op sal wees nie.

81

Ek smag na u redding, ek vertrou op u woord.

82

Ek sien verlangend uit na die vervulling van u belofte en vra: “Wanneer gee U tog vir my uitkoms?”

83

Ek het verskrompel soos 'n velsak in die rook, maar u voorskrifte het ek nie verontagsaam nie.

84

Hoe lank moet ek nog so lewe? Wanneer straf U my vervolgers?

85

Die hovaardiges, wat nie volgens u wet lewe nie, het vir my meer as een keer 'n gat gegrawe om in te val.

86

Op al u gebooie kan ek my verlaat. Help my, want dié mense vervolg my sonder rede.

87

Hulle het my byna van die aarde af laat verdwyn, maar u bevele het ek nie verontagsaam nie.

88

Hou my in die lewe omdat U my liefhet, dan sal ek u onderwysing gehoorsaam.

89

U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel.

90

U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde gemaak, en dit staan vas.

91

Ja, wat U bepaal het, staan vandag nog vas, alles is aan U onderworpe.

92

As ek my nie in u wet verlustig het nie, het ek omgekom in my ellende.

93

Ek sal u bevele nooit verontagsaam nie, want deur hulle het U my in die lewe gehou.

94

Ek behoort aan U, red my, want ek vra steeds wat u bevele is.

95

Al staan die goddeloses gereed om my te vernietig, u verordeninge sal ek in ag bly neem.

96

Ek het ondervind dat alle volmaaktheid perke het, net u gebod het geen begrensing nie.

97

Hoe lief het ek u wet! Dit bly my elke oomblik by.

98

U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het, en is altyd by my.

99

Ek munt uit bo al my leermeesters, want u verordeninge bly my by.

100

Ek het meer insig as ouer mense, want ek gehoorsaam u bevele.

101

Ek het my voete van elke verkeerde pad af gehou sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord.

102

Van u bepalings het ek nie afgewyk nie, want U het my dit geleer.

103

Hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond.

104

U bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad.

105

U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.

106

Ek het 'n eed afgelê, en daarby sal ek bly, om my aan u bepalings te hou; hulle is regverdig.

107

Ek ly swaar, Here, hou my in die lewe, soos U beloof het.

108

Neem tog my dank aan, Here. Leer my u bepalings.

109

My lewe is gedurig in gevaar, maar u wet verontagsaam ek nie.

110

Die goddeloses stel vir my 'n strik, maar van u bevele wyk ek nie af nie.

111

U verordeninge maak ek altyd my eie, want hulle is vir my 'n vreugde.

112

Ek lê my daarop toe om u voorskrifte altyd uit te voer, tot die einde toe.

113

Ek haat huigelary, maar u wet het ek lief.

114

By U skuil ek, U beskerm my, in u woord stel ek my vertroue.

115

Gaan weg van my af, julle wat onreg doen; ek sal aan die gebooie van my God gehoorsaam bly.

116

Laat my vas staan soos U beloof het, dat ek kan lewe, dat ek nie teleurgestel sal wees in my verwagting nie.

117

Beskerm my, dan sal ek behoue bly en u voorskrifte gedurig voor oë hou.

118

U verwerp almal wat van u voorskrifte afdwaal; met hulle ontrou mislei hulle hulleself.

119

U verwyder al die goddeloses van die aarde af soos waardelose skuim, daarom het ek u verordeninge lief.

120

Ek sidder van vrees vir U, ek het diepe ontsag vir u bepalings.

121

Ek het gedoen wat reg en regverdig is, moet my tog nie oorgee aan die genade van dié wat my veronreg nie.

122

Tree tog vir my in dat dit met my goed kan gaan, moenie toelaat dat hovaardige mense my verdruk nie.

123

Ek smag na die bevryding wat U bring, na u woord wat my red.

124

Handel met my volgens u troue liefde, leer my u voorskrifte.

125

Ek is u dienaar: onderrig my tog in u verordeninge.

126

Dit is tyd dat die Here ingryp teen dié wat sy wet oortree.

127

Ek het u gebooie liewer as goud, as fyn goud.

128

Daarom leef ek nougeset volgens al u bevele en haat ek elke verkeerde pad.

129

U verordeninge is wonderlik, daarom kom ek hulle na.

130

Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is.

131

Met my hele wese smag ek na u gebooie, verlang ek daarna.

132

Sien my in genade aan soos U altyd doen vir dié wat u Naam liefhet.

133

Laat u woord my op die regte pad hou; moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie.

134

Bevry my van veronregting deur mense. Ek wil u bevele gehoorsaam.

135

Verskyn tog tot my redding, leer my u voorskrifte.

136

My trane vloei sonder ophou omdat die mense u wet nie onderhou nie.

137

U is regverdig, Here, wat U bepaal, is reg.

138

In groot regverdigheid en trou het U u verordeninge uitgevaardig.

139

Ontsteltenis verteer my omdat my teëstanders u woord verontagsaam.

140

U woord is baie suiwer, ek het dit lief.

141

Al is ek gering en verag, u bevele verontagsaam ek nie.

142

U is altyd getrou en regverdig, u wet staan altyd vas.

143

Al oorval angs en benoudheid my, in u gebooie bly ek my verlustig.

144

U verordeninge is altyd regverdig; gee my insig daarin, dat ek kan lewe.

145

Ek roep na U met my hele hart, verhoor tog my gebed, Here, ek wil u voorskrifte nakom.

146

Ek roep na U, red my, ek wil u verordeninge gehoorsaam.

147

In die oggendskemer al roep ek om hulp en stel ek my vertroue in u woord.

148

Die hele nag lê ek wakker en oorpeins ek u woord.

149

Handel volgens u liefde, Here, luister tog na my. Laat u bepalings geld, hou my in die lewe.

150

Dié wat my met soveel lis vervolg, kom steeds nader, maar van u wet af bly hulle ver.

151

U is by my, Here, alles wat U gebied het, staan vas.

152

Van lankal af weet ek van u verordeninge dat U hulle altyd vas laat staan.

153

Aanskou tog my ellende en red my, want u wet het ek nie verontagsaam nie.

154

Behartig tog my saak en bevry my, hou my in die lewe volgens u belofte.

155

Vir die goddeloses is daar nie uitkoms nie, want hulle steur hulle nie aan u voorskrifte nie.

156

U barmhartigheid is groot, Here, laat u bepalings geld, hou my in die lewe.

157

Ek het baie vervolgers en teëstanders, maar van u verordeninge wyk ek nie af nie.

158

Ek het die verraad van die ontroues gesien, en dit het my met walging vervul dat hulle u woord nie gehoorsaam nie.

159

Neem tog in ag dat ek u bevele liefhet, Here, hou my in die lewe omdat U my liefhet.

160

Op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. Al u bepalings is regverdig. Hulle staan vas.

161

Maghebbers vervolg my sonder oorsaak, maar u woord is die enigste wat ek vrees.

162

Oor u woord is ek so bly soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het.

163

Ek haat en verafsku leuens, maar u wet het ek lief.

164

Ek loof U soveel keer elke dag oor u bepalings. Hulle is regverdig.

165

Vir dié wat u wet liefhet, is daar groot sekerheid; niks kan hulle laat struikel nie.

166

Ek vestig my hoop op hulp van U, Here, u gebooie gehoorsaam ek.

167

Ek kom u verordeninge na, ek het hulle baie lief.

168

U bevele en verordeninge gehoorsaam ek. My hele lewe lê oop voor U.

169

Gee tog ag op my geroep, Here, gee my insig soos U beloof het.

170

Luister tog na my smeekgebed, red my volgens u belofte.

171

Die lof sal oor my lippe stroom, want U leer my u voorskrifte.

172

Ek sal u woord besing, want al u gebooie is regverdig.

173

Help my tog altyd, want ek stel u bevele eerste.

174

Ek smag na u hulp, Here, in u wet vind ek my vreugde.

175

Laat my lewe dat ek U kan loof, laat u bepalings my steun wees.

176

As ek sou ronddwaal soos 'n skaap wat weggeraak het, soek my dan, want u gebooie het ek nie verontagsaam nie.