Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Loof die Here! Roep Hom aan! Maak aan die nasies bekend wat Hy gedoen het.

2

Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade.

3

Roem sy heilige Naam, laat dié wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees.

4

Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid.

5

Julle moet dink aan die magtige dade wat Hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel,

6

julle, nageslag van Abraham sy dienaar, nakomelinge van Jakob vir wie Hy uitverkies het.

7

Hy, die Here, is ons God; sy reddingsdade strek oor die hele aarde.

8

Hy hou sy verbond altyd in stand, die belofte wat Hy aan duisende geslagte toegesê het,

9

die verbond wat Hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isak.

10

Hy het dit vir Jakob bevestig as 'n vaste toesegging, vir Israel as verbond wat altyd sal bestaan.

11

Hy het gesê: “Ek gee Kanaän vir jou as grondgebied en eiendom.”

12

Toe hulle nog maar min was, net 'n paar mense, en vreemdelinge in die land,

13

toe hulle van volk na volk geswerf het, van die gebied van die een volk na dié van 'n ander,

14

het Hy niemand toegelaat om hulle te verdruk nie, en het Hy selfs konings ter wille van hulle gewaarsku:

15

“Moenie aan my gesalfdes raak nie, moenie my profete kwaad aandoen nie!”

16

Toe Hy hongersnood oor die land gebring het en al hulle kos laat opraak het,

17

het Hy iemand voor hulle uit gestuur: Josef is as slaaf verkoop.

18

Hulle het sy voete geboei en hom in die gevangenis gehou

19

totdat sy woorde bewaarheid is, nadat hy die toets deurstaan het met wat die Here aan hom bekend gemaak het.

20

Toe het die koning hom uit die gevangenis laat uitkom; die heerser oor baie volke het hom vrygelaat

21

en hom aangestel as hoof van die koninklike huishouding, met gesag oor al sy besittings.

22

Josef kon die amptenare van die koning na goeddunke beveel en selfs aan hoë amptenare leiding gee.

23

Israel het na Egipte toe gekom, Jakob kon in die land van Gam gaan woon.

24

Die Here het sy volk baie vrugbaar gemaak, talryker as hulle onderdrukkers.

25

Hy het die gesindheid van die Egiptenaars verander, sodat hulle sy volk gehaat en vyandig opgetree het teenoor sy dienaars.

26

Die Here het Moses, sy dienaar, gestuur, en vir Aäron, die man wat Hy verkies het.

27

Onder die Egiptenaars het hulle die tekens van die Here gedoen, sy wonders het hulle gedoen in die land van Gam.

28

Hy het duisternis gestuur, dit donker gemaak, maar hulle het hulle teen sy opdrag bly verset.

29

Hy het hulle waters in bloed verander en hulle visse laat vrek.

30

Hulle land het gekrioel van die paddas, selfs tot in hulle koning se slaapkamer.

31

Die Here het beveel en daar het insekte gekom, muggies oor hulle hele gebied.

32

Hy het hulle reëns in hael verander en swaarweer oor hulle land gestuur.

33

Hy het hulle wingerdstokke en vyebome vernietig en die bome in hulle gebied stukkend geslaan.

34

Hy het beveel en daar het sprinkane gekom, ontelbaar baie sprinkane.

35

Hulle het al wat groen was in die Egiptenaars se land verslind en al die gesaaides van hulle lande afgevreet.

36

Al hulle oudste seuns in die land het Hy laat sterwe, al hulle eersgeborenes.

37

Toe het Hy sy volk uitgelei, belaai met silwer en goud. In geeneen van die stamme het iemand uitgesak nie.

38

Die Egiptenaars was bly dat hulle vertrek het, want hulle was skrikbevange oor die Israeliete.

39

Die Here het 'n wolk uitgesprei as beskutting oor hulle en 'n vuur gegee om lig te maak in die nag.

40

Toe hulle kos vra, het Hy kwartels laat kom en sy volk met brood uit die hemel versadig.

41

Hy het 'n rots oopgebreek en daar het water uitgestroom wat soos 'n rivier deur die dorre gebied gevloei het.

42

Ja, Hy het sy heilige belofte aan sy dienaar Abraham gestand gedoen

43

en sy volk juigend, sy uitverkorenes jubelend laat voorttrek.

44

Vir hulle het Hy die heidene se lande gegee; wat deur ander volke met moeite verkry is, het hulle in besit geneem.

45

Daarom moet hulle sy voorskrifte gehoorsaam en sy wil doen. Prys die Here!