Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

So het die Here gesê: Gaan na die paleis van die koning van Juda toe en dra hierdie boodskap daar oor.

2

Jy moet sê: Hoor die woord van die Here, koning van Juda wat op die Dawidstroon sit, u en u amptenare en u volk wat deur hierdie poorte na u toe kom.

3

So sê die Here: Handhaaf die reg en wees regverdig! Red dié wat beroof word, uit die mag van die uitbuiter, ook die vreemdeling, die weeskind en die weduwee. Moenie die reg vertrap nie, moenie geweld pleeg en moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie plek nie.

4

As julle stiptelik volgens my woord lewe, sal konings wat op die Dawidstroon sit, deur die poorte van hierdie paleis kom en hulle sal op waens en perde ry, hulle en hulle amptenare en hulle volk.

5

Maar as julle nie na my woorde luister nie, bevestig Ek nou vir julle met 'n eed dat hierdie paleis 'n puinhoop sal word, sê die Here.

6

So sê die Here oor die paleis in Juda: Jy is vir my Gilead, die Libanonkruin, maar Ek maak jou 'n woestyn, soos stede sonder inwoners.

7

Ek wys mense aan om jou te vernietig, mense met hulle wapens. Hulle sal jou mooi sederbalke opkap en in die vuur gooi.

8

Daar sal baie nasies by hierdie stad verbygaan en vir mekaar vra: “Waarom het die Here dit met hierdie groot stad gedoen?”

9

Dan sal hulle antwoord: “Omdat die mense van hierdie stad nie die verbond met die Here hulle God gehou het nie en ander gode vereer en gedien het.”

10

Moenie huil oor die koning wat dood is nie, moenie oor hom rou nie. Huil, ja, huil oor hom wat in ballingskap is, want hy sal nie terugkom nie, hy sal nie weer sy geboorteland sien nie.

11

So sê die Here oor koning Sallum van Juda, seun van Josia, wat koning geword het in die plek van Josia, sy pa, maar wat van hierdie plek af weggegaan het: Hy sal nooit hierheen terugkom nie,

12

want hy sal sterf in die plek waarheen hulle hom in ballingskap weggevoer het. Hy sal nooit weer hierdie land sien nie.

13

Ellende wag vir hom wat sy huis met onreg bou, sy bokamers met minagting van die reg, vir hom wat sy mense sonder betaling laat werk, wat hulle nie hulle geld gee nie.

14

Ellende wag vir hom wat sê: “Ek wil my huis groot maak, sy bokamers moet ruim wees.” Hy breek vir hom groot vensters uit, sit vir hom panele in van sederhout en verf sy huis rooi.

15

Maak dit van jou 'n koning as jy jou inspan vir meer sederhout? Jou pa het geëet en gedrink, hy het reg laat geskied en reg gedoen en dit het goed gegaan met hom

16

Hy het die saak behartig van die swakke en die arme, en dit het goed gegaan. Wie hierdie dinge doen, dien My, sê die Here.

17

Maar jy is net daarop uit om jou te verryk ten koste van ander, jy kyk net waar jy mense onskuldig kan doodmaak, waar jy kan verdruk en afpers.

18

Daarom, so sê die Here vir koning Jojakim van Juda, seun van Josia: Hulle sal nie oor jou treur en sê: “Ag, hoe jammer, my broer, ag, hoe jammer, my suster!” nie. Hulle sal nie oor jou treur en sê: “Ag, ons koning, ag, sy majesteit!” nie.

19

Hy sal soos 'n donkie begrawe word: hy sal van hier af weggesleep word en buite die poorte van Jerusalem weggegooi word.

20

Gaan Libanon toe en vra hulp, roep hard by Basan, vra hulp by Abarim, want al jou helpers is vernietig.

21

Ek het jou gewaarsku toe jy nog gerus was, maar jy het gesê: “Ek sal nie luister nie.” Van jongs af was dit jou gewoonte om nie na My te luister nie.

22

Die wind sal almal wegwaai wat vir jou sorg, jou helpers sal in ballingskap weggevoer word en jy sal self die vernederende skande moet dra vir jou slegte lewe.

23

Jy wat tussen die seders woon, wie se nes gemaak is van Libanonhout, jy sal kerm wanneer pyne jou tref, pyne soos van 'n vrou in kraam.

24

So seker as Ek leef, sê die Here, al was jy, koning Jojagin van Juda, seun van Jojakim, 'n seëlring aan my regterhand, Ek sal jou uitruk.

25

Ek sal jou uitlewer aan dié wat jou wil doodmaak, aan dié vir wie jy bang is: in die mag van koning Nebukadnesar van Babel en in die mag van die Galdeërs.

26

Ek sal jou en jou ma wat jou in die wêreld gebring het, in 'n vreemde land gooi waar nie een van julle gebore is nie, en daar sal julle sterf.

27

Julle sal nie terugkom na die land toe waarna julle sal verlang om terug te kom nie.

28

Is hierdie man Jojagin 'n weggooiding, 'n gebreekte kleipot wat niemand wil hê nie? Waarom is hy en sy kinders dan weggegooi? Waarom is hulle gegooi in 'n land waarvan hulle nie tevore geweet het nie?

29

Land, land, land, luister na die woord van die Here!

30

So sê die Here: Teken by die naam van hierdie man aan: 'n man sonder troonopvolger, 'n man wat in sy lewe niks sal bereik nie, want niemand van sy nageslag sal op die Dawidstroon sit nie, hy sal nie oor Juda regeer nie.