Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Ellende wag vir Ariël, Ariël, die stad wat deur Dawid beleër is. Laat die jare maar op mekaar volg, laat die feestye hulle verloop neem,

2

Ek sal Ariël beleër en daar sal ellende op ellende in hom wees, hy sal vir My 'n vuurmaakplek wees.

3

Ek sal jou van alle kante af beleër, Ek sal wagposte inrig rondom jou en beleëringswalle teen jou opgooi.

4

Jy sal val, jy sal uit die grond uit praat, jou woorde sal dof uit die stof uit opklink, jou stem sal uit die grond uit kom soos dié van 'n spook, jy sal uit die stof uit mompel.

5

Maar die hordes vyande wat jy het, sal word soos fyn stof, dié wrede hordes sal soos kaf weggewaai word. Skielik, in 'n oogwink,

6

sal die Here die Almagtige Hom oor jou ontferm met donderslae en aardbewings, met 'n magtige dreuning, met storms en orkane, met verterende vuur.

7

Dit sal met al dié nasies gaan soos in 'n slegte droom, dié hordes wat teen Ariël oorlog maak, almal wat hom en sy vestings aanval en hom beleër:

8

dit sal met hulle gaan soos wanneer iemand wat honger is en droom hy eet, nog honger is as hy wakker word; soos wanneer iemand wat dors is en droom hy drink water, nog kragteloos is, nog versmag van dors as hy wakker word. So sal dit gaan met al dié nasies, dié hordes wat oorlog maak teen Sionsberg.

9

Nou staan julle verdwaas en verstom; julle sien niks, julle oë is toe; julle is dronk maar nie van wyn nie, julle waggel sonder dat julle iets gedrink het,

10

want die Here het julle in 'n diep slaap laat wegsak: die profete moes julle oë wees en die sieners julle koppe, maar julle oë is nou toe en daar is 'n doek oor julle koppe.

11

Elke openbaring is nou vir julle soos die woorde in 'n verseëlde boek: jy gee dit vir iemand wat kan lees en jy vra: “Lees dit asseblief vir my,” en hy sê: “Ek kan nie, die boek is verseël.”

12

Of jy gee die boek vir iemand wat nie kan lees nie en jy vra: “Lees dit asseblief vir my,” en hy sê: “Ek kan nie lees nie.”

13

Die Here het gesê: Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.

14

Daarom gaan Ek nog ongehoorder dinge doen met hierdie volk: die een ongehoorde ding na die ander, sodat die wysheid van sy wyse manne sal verdwyn, die verstand van sy verstandige mense tot niet sal gaan.

15

Ellende wag vir dié wat dink hulle kan hulle planne diep wegsteek vir die Here, hulle wat besig is om dinge in die donker te doen en dink: wie sien ons? Wie weet van ons?

16

Julle is agterstevoor met alles, asof die pottebakker die klei is. Die maaksel kan mos nie van sy maker sê: “Hy het my nie gemaak nie”; die kleipot kan mos nie van die pottebakker sê: “Hy weet nie wat hy doen nie.”

17

Nog net 'n baie kort tydjie, dan verander die Libanon in 'n vrugteboord en word die vrugteboord so dig dat dit vir 'n bos aangesien word.

18

Daardie dag sal die dowes kan hoor wat daar in die boek staan, en sal die blindes weer kan sien uit die donker, uit die duisternis uit.

19

Die mense in nood sal weer bly wees oor die Here, die arm mense sal juig oor die heilige God van Israel.

20

Daar sal nie meer wreedaards wees nie; dit sal klaar wees met die ligsinniges, elkeen wat altyd gereed was om onreg te doen, sal uitgeroei word,

21

ook dié wat sommer mense tot oortreders verklaar het, strikke gespan het vir dié wat reg wou laat geskied, en onskuldige mense hulle reg ontneem het deur vals getuienis.

22

So sê die Here, Hy wat vir Abraham verlos het, Hy sê oor Jakob: Die nageslag van Jakob sal hulle nie meer hoef te skaam nie, hulle sal nie meer bleek van verleentheid hoef te word nie,

23

want wanneer hulle die kinders sien wat Ek aan hulle gee, sal hulle my heilige Naam eer; hulle sal die heilige God van Jakob eer, hulle sal ontsag hê vir die God van Israel.

24

Dan sal dié wat gedwaal het, insig kry, en dié wat gedurig foutgevind het, sal hulle laat leer.