Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Hier volg besonderhede oor Noag se seuns, Sem, Gam en Jafet. Na die oorstroming is daar ook vir hulle kinders gebore.

2

Die nageslag van Jafet: Gomer, Magog, die Mediërs, die Grieke, Tubal, Mesek en Tiras.

3

Die nageslag van Gomer was Askenas, Rifat en Togarma.

4

Uit Griekeland het Elisa, Tarsis, die Kittiërs en die Rodaners voortgekom.

5

Uit hulle het die mense wat nou die kusstreke bewoon, daarnatoe versprei, volgens hulle stamme en nasies, elkeen met sy eie taal.

6

Die nageslag van Gam: Kus, Egipte, Put en Kanaän.

7

Die nageslag van Kus was Seba, Gawila, Sabta, Rama en Sabteka. Die nageslag van Rama was Skeba en Dedan.

8

Uit Kus het Nimrod gekom, die eerste maghebber op die aarde.

9

Hy was 'n dapper jagter, ook in die oë van die Here. Daarom word daar gesê: “'n Dapper jagter in die oë van die Here, soos Nimrod.”

10

Nimrod se koninkryk het begin by Babel, Erek, Akkad en Kalne, almal in Sinar.

11

Van hier af het hy na Assirië toe gegaan en Nineve, Regobot-Ir en Kalag gebou,

12

asook Resen tussen Nineve en Kalag. Resen was 'n groot stad.

13

Uit Egipte weer het gekom die Ludeërs, Anammers, Lehabeërs, Naftoagiete,

14

Patrosane en die Kaslugiete uit wie die Filistyne kom, en die Kaftorane.

15

Uit Kanaän het gekom Sidon wat as sy oudste seun geld, en verder Het,

16

die Jebusiete, Amoriete, Girgasiete,

17

Hewiete, Erekiete, Siniete,

18

Arwadters, Semariërs en die mense van Hamat. Met verloop van tyd het die Kanaänitiese stamme versprei

19

en het hulle grense gestrek van Sidon af tot by Gasa in die rigting van Gerar en tot by Lesa in die rigting van Sodom, Gomorra, Adma en Sebojim.

20

Hulle is almal die nageslag van Gam, met hulle eie stamme en tale in hulle eie lande en onder hulle eie nasies.

21

Vir Sem is daar ook kinders gebore. Hy was die voorvader van al die Hebreërs. Sy oudste broer was Jafet.

22

Die nageslag van Sem: Elam, Assirië, Arpaksad, Lud en Aram.

23

Die nageslag van Aram was Us, Gul, Geter en Mas.

24

Uit Arpaksad het Selag gekom, en uit Selag Heber.

25

Vir Heber is twee seuns gebore. Die naam van die een was Peleg , want in sy tyd is die land verdeel, en die naam van sy broer was Joktan.

10:25: Peleg beteken “verdeling”.
26

Uit Joktan het gekom Almodad, Selef, Gasarmawet, Jerag,

27

Hadoram, Usal, Dikla,

28

Obal, Abimael, Skeba,

29

Ofir, Gawila en Jobab. Hulle almal het uit Joktan voortgekom.

30

Hulle nedersettings het gestrek van Mesa af in die rigting van Sefar in die oostelike bergwêreld.

31

Hulle is almal die nageslag van Sem, met hulle eie stamme en tale, in hulle eie lande en onder hulle eie nasies.

32

Dit is die stamme van die seuns van Noag volgens hulle herkoms onder hulle eie nasies. Uit húlle het die nasies oor die aarde versprei ná die oorstroming.