Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.

2

By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie! Bevry my, want U is getrou.

3

Luister na my, red my tog gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red.

4

Ja, U is my rots en my bergvesting, ter wille van u Naam sal U my voorgaan en my lei.

5

Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug.

6

In u hande gee ek my lewe oor, want, Here, troue God, U het my vrygemaak.

7

Ek haat mense wat waarde heg aan die nikswerd afgode; my vertroue stel ek in die Here.

8

Ek wil jubel en juig oor u troue liefde: U was nie onverskillig teenoor my ellende nie; U het die bedreiging van my lewe raakgesien

9

en my nie aan die mag van die vyand oorgelewer nie; U het my 'n veilige staanplek gegee.

10

Wees my genadig, Here, want ek is in die nood; van verdriet het my oë swak geword, ja, alles in my.

11

My lewe vergaan van kommer en my jare van swaarkry; deur my ellende word my krag geknak en teer my liggaam uit.

12

Ek is die spot van al my teëstanders, veral van my bure, 'n verskrikking vir al my bekendes. Dié wat my op straat sien, vlug vir my.

13

Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is, ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan.

14

Ek hoor dreigemente van baie; dit dreig van alle kante af. Baie span teen my saam en smee planne om my lewe te neem.

15

Maar ek vertrou op U, Here, ek sê: U is my God.

16

My tye is in u hand. Red my uit die hande van my vyande en vervolgers!

17

Verskyn tog tot my redding, red my deur u onfeilbare liefde.

18

Here, laat my nie teleurgestel staan in my verwagting as ek U aanroep nie. Laat die goddelose teleurgestel staan in hulle verwagting, laat hulle die stilte van die doderyk ingaan.

19

Bring die leuenaars tot swye, dié wat vol is van hulleself en in hoogmoed en veragting teen die regverdige praat.

20

Hoe groot is u goedheid: dit is altyd daar vir dié wat U dien, U bewys dit voor die oë van die mense aan dié wat by U skuil.

21

Deur u teenwoordigheid beskerm U hulle teen die sameswering van mense. U steek hulle weg vir dié wat vir hulle beskuldig.

22

Aan die Here kom die lof toe, want Hy het sy trou op wonderbaarlike wyse aan my betoon toe ek beleër was.

23

Ek het in my angs gedink: Dit is klaar met my, selfs U het my verwerp. Tog, U het geluister na my gesmeek toe ek na U om hulp geroep het.

24

Betuig julle liefde vir Hom, julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm dié wat aan Hom getrou is, maar dié wat teen Hom opstandig is, straf Hy swaar.

25

Wees dus sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die Here stel.