Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing –

2

maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe.

3

Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.

4

Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.

5

Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:

6

Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,

7

maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het,

8

het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

9

Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is,

10

sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig,

11

en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.

12

My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe,

13

want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.

14

Doen alles sonder kla of teëpraat.

15

Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld

16

deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie.

17

Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly.

18

Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees.

19

Ek hoop om, as die Here Jesus wil, Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê as ek gehoor het hoe dit met julle gaan.

20

Ek het trouens niemand met dieselfde gesindheid as hy en wat julle belange so opreg sal behartig nie.

21

Al die ander soek net hulle eie belange, nie dié van Jesus Christus nie.

22

Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien.

23

Ek hoop om hom dadelik te stuur, sodra ek gesien het hoe my sake verloop.

24

En ek vertrou dat, as die Here wil, ek self ook gou na julle toe sal kan kom.

25

Ek ag dit noodsaaklik om die broer Epafroditos, my medewerker en medestryder wat deur julle hierheen gestuur is om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur.

26

Hy verlang gedurig na julle almal en bly hom daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het.

27

Hy was ook inderdaad doodsiek, maar God het Hom oor Epafroditos ontferm, en nie net oor hom nie, maar ook oor my sodat ek nie verdriet op verdriet sou hê nie.

28

Ek stuur hom dan nou ook so gou moontlik terug, sodat as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg.

29

Ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here, en bejeën manne soos hy met agting,

30

want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie.