Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

'n Sagte antwoord laat woede bedaar; 'n krenkende woord laat woede ontvlam.

2

Die woorde van wyse mense maak kennis iets begeerliks; dwase mense sê net dwase dinge.

3

Die Here sien oral; Hy hou slegte en goeie mense dop.

4

Kalmerende woorde bring lewe, skynheilige woorde breek mense.

5

'n Dwaas verag wat sy vader hom leer; wie hom laat teregwys, is verstandig.

6

In die huis van die regverdige is daar groot rykdom; die inkomste van die goddelose is vir hom tot nadeel.

7

Wyse mense versprei kennis met wat hulle sê; dwase het verdraaide opvattings.

8

Die Here het 'n afsku van die offers van goddeloses, maar Hy aanvaar die gebede van opregtes.

9

Die Here het 'n afsku van die lewenswyse van goddeloses; maar Hy het dié lief wat volgens sy wil lewe.

10

Wie die regte pad verlaat, sal swaar gestraf word; wie teregwysing haat, sal sterf.

11

Vir die Here is die doderyk en die onderaardse diepte nie verborge nie, hoeveel minder die gedagtes van mense.

12

'n Ligsinnige mens hou nie daarvan dat hy tereggewys word nie; hy word nie 'n wyse mens nie.

13

Blydskap laat 'n mens se gesig straal; smart maak 'n mens terneergedruk.

14

'n Verstandige mens is op soek na kennis; 'n dwaas voed homself met dwaasheid.

15

Dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens; die blymoedige mens se hele lewe is 'n fees.

16

Liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor.

17

Liewer net 'n bietjie groente en liefde daarby as 'n vetgemaakte os en haat daarby.

18

'n Humeurige mens soek skoor; 'n verdraagsame mens maak rusies uit die wêreld.

19

'n Luiaard se pad is met dorings besaai; 'n opregte mens het 'n gelyk pad.

20

'n Wyse seun maak sy ouers bly, 'n dwase mens minag hulle.

21

Iemand wat verstand kortkom, vind vreugde in sy dwaasheid; 'n mens met insig leef reg.

22

Waar daar nie beraadslaging is nie, slaag planne nie; dit slaag wanneer daar baie raadgewers is.

23

'n Mens vind vreugde daarin as hy die antwoord het; wat is beter as die regte woord op die regte tyd?

24

'n Verstandige mens se pad loop boontoe, na die lewe toe; hy ontkom die doderyk daar onder.

25

Die Here breek die hoogmoedige se huis af en beskerm die grond van die weduwee.

26

Die Here het 'n afsku van bose planne; aangename woorde is vir Hom aanneemlik.

27

Wie hom verryk ten koste van 'n ander, maak dat sy gesin verstoot word; wie omkoopgeskenke weier, sal lewe.

28

'n Regverdige mens dink voor hy antwoord; goddelose mense sê net slegte dinge.

29

Die Here is ver van die goddeloses af, maar Hy hoor die gebed van die regverdiges.

30

Stralende oë bring blydskap, goeie tyding verkwik 'n mens.

31

Wie op 'n teregwysing ag slaan, sal lewe en 'n tuiste vind tussen mense wat wysheid het.

32

Wie onderrig in die wind slaan, gee nie om vir homself nie; wie op 'n teregwysing ag slaan, kry insig.

33

Om die Here te dien, is om onderrig te word in wysheid; nederigheid kom voor eer.