Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Vir die koorleier. Van Dawid. 'n Psalm. U is die God wat ek altyd loof, moet tog nie my gebede onverhoord laat nie!

2

Dit is goddelose mense en leuenaars wat my aankla. Hulle getuig vals teen my,

3

met woorde vol haat tref hulle my van alle kante, sonder enige rede val hulle my aan.

4

My liefde beantwoord hulle met vyandskap, en dit terwyl ek nog altyd vir hulle gebid het.

5

So vergeld hulle my met kwaad vir goed en haat vir liefde, en hulle sê:

6

“Stel 'n misdadiger aan as sy regter, laat een wat vyandig is, hom aankla;

7

sorg dat hy skuldig bevind word, laat selfs sy gebed teen hom tel as 'n misdaad.

8

Laat sy lewe kort wees en laat 'n ander sy amp oorneem!

9

Mag sy kinders wees word, sy vrou 'n weduwee!

10

Laat sy kinders as bedelaars rondswerf en tussen die puinhope van hulle huise kos soek.

11

Laat die skuldeiser beslag lê op al sy besittings, laat vreemdes plunder wat hy met moeite bymekaargemaak het!

12

Laat niemand aan hom liefde bewys nie, laat niemand hom die lot van sy kinders aantrek nie.

13

Laat sy nageslag uitgeroei word, laat hulle naam binne een geslag uitgewis wees!

14

Mag die Here die ongeregtigheid van sy voorvaders nie vergeet nie, mag die sonde van sy moeder nooit uitgewis word nie!

15

Laat dit voortdurend vir die Here bly bestaan, maar laat hulle naam van die aarde af gevee word

16

omdat hy nie daaraan gedink het om liefde te bewys nie: hy het die mens in nood en die arme, dié wat plat geslaan is, tot die dood toe vervolg.

17

Hy het graag vervloek, laat die vloek hóm tref! Hy het nie graag geseën nie, laat seën ver van hóm af wees!

18

Om mense te vervloek, is vir hom soos klere dra, soos water drink, soos lyfolie aansmeer.

19

Laat sy vloek hom aankleef soos sy klere, soos 'n gordel wat hy deurentyd dra!”

20

Mag die Here dit alles oor my teëstanders laat kom, oor dié wat my sulke vreeslike dinge toewens.

21

U is die Here my God, handel met my só dat u Naam geëer sal word. U is goed en getrou, red my tog.

22

Ek is hulpeloos en arm, my hart is inmekaargekrimp in my.

23

Soos 'n skaduwee wat lank word, is my einde naby, en ek word weggevee soos 'n sprinkaan.

24

My knieë knak al soos ek gevas het, my liggaam is uitgeteer en maer.

25

Ek het die spot van die mense geword; hulle kyk met veragting na my en knik met voldoening die kop.

26

Help my, Here my God, red my in u troue liefde,

27

dat mense kan weet dat dit u hand is, U, Here, wat dit gedoen het.

28

Húlle vloek my, maar U sal my seën. Hulle kla my aan, maar hulle sal verloor, en ek, u dienaar, sal bly wees.

29

Laat my teëstanders met skande oordek word, laat vernedering hulle aankleef soos hulle klere.

30

Dan sal ek my lof aan die Here laat weerklink en Hom voor 'n groot skare prys,

31

want Hy staan by die arme en red hom van dié wat hom ter dood wil veroordeel.