Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

KOM en laat ons terugkeer tot die HERE; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons verbind.

Deut. 32:39.
2

Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe.

Ps. 71:20.
3

En laat ons ken — laat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.

Jes. 54:13. Miga 5:2. Deut. 11:14. Mal. 4:2; Lk. 1:78.
4

Wat sal Ek met jou doen, o Efraim; wat sal Ek met jou doen, o Juda? aangesien julle liefde is soos ’n môrewolk en soos ’n dou wat vroeg weer verdwyn.

Hos. 11:8. Hos. 13:3.
5

Daarom het Ek hulle neergekap deur die profete, hulle gedood deur die woorde van my mond, en die oordele oor jou kom te voorskyn soos ’n ligstraal.

6

Want Ek het ’n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.

I Sam. 15:22; Mt. 9:13.
7

Maar hulle het soos Adam die verbond oortree, daar het hulle troueloos teen My gehandel.

Hos. 6:7.
8

Gílead is ’n stad van kwaaddoeners, vol bloedspore.

Hos. 12:11.
9

En soos ’n rower op die loer lê, loer ’n priesterbende; hulle pleeg moord op die pad na Sigem, ja, hulle het skandelike dade gedoen.

Hos. 7:1. Jer. 11:9; Hos. 5:1,2.
10

In die huis van Israel het Ek ’n afskuwelike ding gesien: Efraim het daar tot hoerery verval, Israel is verontreinig.

Jer. 5:30. Hos. 5:3.
11

Ook vir jou, o Juda, is daar ’n oes beskik as Ek die lot van my volk verander.