Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Hier volg die geslagsregister van Adam. Toe God die mense geskep het, het Hy hulle gemaak as beeld van Homself.

2

Man en vrou het Hy hulle geskep en Hy het hulle geseën en hulle “mens” genoem toe hulle geskep is.

3

Toe Adam 130 was, het hy die vader geword van 'n seun, sy beeld, een soos hyself. Adam het hom Set genoem.

4

Nadat Set vir hom gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef en seuns en dogters gehad.

5

Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het.

6

Toe Set 105 was, het hy die vader geword van Enos.

7

Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar geleef en het seuns en dogters gehad.

8

Set was dus 912 jaar toe hy gesterf het.

9

Toe Enos 90 was, het hy die vader geword van Kenan.

10

Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar geleef en het seuns en dogters gehad.

11

Enos was dus 905 jaar toe hy gesterf het.

12

Toe Kenan 70 was, het hy die vader geword van Mahalalel.

13

Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar geleef en het seuns en dogters gehad.

14

Kenan was dus 910 jaar toe hy gesterf het.

15

Toe Mahalalel 65 was, het hy die vader geword van Jered.

16

Mahalalel het na die geboorte van Jered nog 830 jaar geleef en het seuns en dogters gehad.

17

Mahalalel was dus 895 jaar toe hy gesterf het.

18

Toe Jered 162 was, het hy die vader geword van Henog.

19

Jered het na die geboorte van Henog nog 800 jaar geleef en het seuns en dogters gehad.

20

Jered was dus 962 jaar toe hy gesterf het.

21

Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Metusalag.

22

Henog het na die geboorte van Metusalag nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad.

23

Henog se ouderdom was dus 365 jaar.

24

Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na Hom toe weggeneem.

25

Toe Metusalag 187 was, het hy die vader geword van Lameg.

26

Metusalag het na die geboorte van Lameg nog 782 jaar geleef en het seuns en dogters gehad.

27

Metusalag was dus 969 jaar toe hy gesterf het.

28

Toe Lameg 182 was, het hy die vader geword van 'n seun.

29

Hy het die seun Noag genoem, “want,” het hy gesê, “hierdie seun sal ons opbeur in die harde werk met ons hande en in ons swaarkry op die grond wat deur die Here vervloek is.”

5:29: Die naam Noag herinner aan die Hebreeuse woord wat hier met “opbeur” vertaal is.
30

Lameg het na die geboorte van Noag nog 595 jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad.

31

Lameg was dus 777 jaar toe hy gesterf het.

32

Toe Noag 500 was, het hy die vader geword van Sem, Gam en Jafet.