Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Febe is een van die gelowiges en sy is ’n diaken van die kerk in die stad Kenchreë. Julle kan haar vertrou.

Gelowiges: Die mense wat in Christus glo. Diaken: ’n Leier in ’n Christelike gemeente. Haar werk was om vir die arm mense in die gemeente te sorg. Vertrou: Glo dat iemand sal doen wat hy gesê het.
2

Sy behoort aan die Here en daarom moet julle haar welkom laat voel soos julle almal welkom laat voel wat aan die Here behoort. Julle moet ook vir haar help en vir haar alles gee wat sy nodig het, want sy het vir baie ander mense gehelp. Sy het ook vir my gehelp.

3

Ek stuur groete vir Priska en Akwila. Hulle werk saam met my vir Christus Jesus.

4

Hulle het my lewe gered, maar hulle het toe amper self gesterf. Ek en die gemeentes van die heidene sê dankie dat hulle my lewe gered het.

Heidene: Mense wat nie Jode is nie.
5

Ek stuur ook groete vir die gemeente wat bymekaarkom in die huis van Priska en Akwila. Ek stuur groete vir my goeie vriend Epenetus. Hy was die eerste persoon in Asië wat in Christus begin glo het.

Asië: ’n Provinsie. Dit is die westelike deel van Klein-Asië, ons noem dit vandag Turkye. Die eilande in die Egeïese See was ook in die provinsie Asië.
6

Ek stuur groete vir Maria. Sy het baie hard vir julle gewerk.

7

Ek stuur groete vir Andronikus en Junias. Hulle is ook Jode soos ek en hulle was saam met my in die tronk. Hulle is belangrike apostels en hulle het in Christus geglo voordat ek in Hom geglo het.

Apostels: Jesus het mense gekies en gestuur om te gaan preek en om siek mense gesond te maak en om duiwels uit te jaag. Jesus het hulle “apostels” genoem.
8

Ek stuur groete vir my liewe Ampliatus. Hy behoort ook aan die Here.

9

Ek stuur groete vir Urbanus. Hy het saam met ons gewerk vir Christus. Ek stuur groete vir my liewe Stagis.

10

Ek stuur groete vir Apelles. Hy behoort aan Christus en hy het gewys ’n mens kan glo dat hy sal doen wat hy sê. Ek stuur groete vir almal in die huis van Aristobulus.

11

Ek stuur groete vir Herodion. Hy is ook ’n Jood soos ek. Ek stuur groete vir almal in die huis van Narsissus wat aan die Here behoort.

12

Ek stuur groete vir Trifena en Trifosa. Hulle werk hard vir die Here. Ek stuur groete vir my liewe Persis. Sy het baie hard gewerk vir die Here.

13

Ek stuur groete vir Rufus. Die Here het hom ook gekies om aan Hom te behoort. Ek stuur ook groete vir Rufus se ma. Sy is vir my ook ’n ma.

14

Ek stuur groete vir Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en die ander gelowiges wat by hulle is.

15

Ek stuur groete vir Filologus en Julias, Nereus en sy suster, en Olimpas en al die ander gelowiges by hulle.

16

Julle moet mekaar groet met ’n soen. Dit sal wys dat julle almal aan Christus behoort. Al die gemeentes van Christus stuur groete vir julle.

17

Vriende, ek vra mooi vir julle: Julle moet oppas vir die mense wat julle laat stry en sonde laat doen. Dit is nie wat julle geleer het nie. Julle moet hulle los.

18

Hulle dien nie vir Christus die Here nie, hulle dink net aan dit wat hulle self wil hê. Hulle sê baie mooi dinge, en so verlei hulle die mense wat min weet.

Verlei: Iemand laat kies om verkeerd te doen, nie soos God wil hê nie.
19

Almal weet julle is gehoorsaam aan Christus, en ek is bly dat julle gehoorsaam is. Ek wil hê julle moet verstandig wees en julle moet weet wat goed is. En ek wil hê julle moet niks verkeerd doen nie.

Verstandig: ’n Mens is verstandig wanneer hy die regte ding op die regte tyd doen of sê.
20

God wat vrede gee, sal gou die Satan oorwin, en julle sal oor die Satan regeer. Ek bid dat ons Here Jesus Christus genadig sal wees vir julle.

Satan: ’n Ander naam vir die duiwel. Hy laat mense verkeerd doen en hy beskuldig hulle by die Here. Genadig: Goed wees vir mense, vriendelik wees met hulle, jammer wees vir hulle en hulle sonde vergewe.
21

Timoteus, wat saam met my werk, stuur groete vir julle. Ook Lucius, Jason en Sosipater. Hulle is Jode soos ek.

22

Ek, Tertius, het hierdie brief geskryf. Ek behoort ook aan die Here en ek stuur groete vir julle.

23

Ek bly by Gaius. Hy stuur groete vir julle. Die hele gemeente wat in sy huis bymekaarkom, stuur ook groete vir julle. Erastus werk met die stad se geld. Hy en ons vriend Kwartus stuur groete vir julle.

24

Vers 24: Daar is nie ’n vers 24 in die beste manuskripte nie.

25

God kan julle geloof sterk maak. Dit is die goeie boodskap wat ek bring, die goeie boodskap oor Jesus Christus. Die mense het voorheen nooit geweet van die boodskap oor Christus nie,

26

maar nou het God vir almal die boodskap oor Christus laat verstaan. Hulle lees dit in die boeke van die profete. God, wat altyd lewe, het gesê al die heidene moet ook die boodskap hoor sodat hulle in Christus kan glo en gehoorsaam kan wees.

Profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hê. Heidene: Mense wat nie Jode is nie.
27

Kom ons prys altyd vir Jesus Christus en vir God, net Hy het wysheid. Amen.

Wysheid van God: Die wysheid van God beteken dat alles wat Hy doen en sê, altyd reg is.