Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

’n Lied. Van Etan, die Esragiet.

2

Here, ek wil altyd sing en sê
dat U elke maal doen wat U belowe het,
ek wil vir elke geslag leer
dat U altyd dieselfde bly.

Geslag: Die tyd waarin een mens lewe, en die mense wat in dieselfde tyd lewe. Vier geslagte is die tyd waarin ’n persoon, sy pa, sy oupa en sy grootoupa gelewe het.
3

Ja, ek sê dat U altyd doen wat U belowe het,
U sal dieselfde bly, soos die lug daarbo.

4

U het gesê:
“Ek het ’n verbond gemaak met die man wat Ek gekies het,
Ek het vir my dienaar Dawid belowe en gesê:

Verbond: ’n Ooreenkoms. Die Here belowe om iets te doen of te gee wat goed sal wees vir die mense. Die mense met wie die Here ’n verbond maak, moet lewe soos Hy wil hê. Dienaar: ’n Dienaar van die Here behoort aan die Here, en die Here het hom gekies om iets baie spesiaal te doen.
5

Jy sal altyd ’n nageslag hê,
iemand van jou nageslag sal altyd koning wees.”
Sela

Nageslag: Mense wat dieselfde voorvader het. Sela: ’n Woord in die Hebreeuse taal. Dit is baie by Psalms. Ons is nie seker wat dit beteken nie. Party mense dink dit beteken “Jy moet hier eers ’n bietjie stop voordat jy verder lees”.
6

Here, almal in die hemel
moet praat oor u wonderwerke,
die vergadering van die engele moet praat en sê
dat U altyd dieselfde bly.

Wonderwerke: Dinge wat die Here doen wat wys dat Hy regeer en doen wat Hy wil doen. Dit is dinge wat mense gewoonlik nie kan doen nie. Mense kan net wonderwerke doen as die Here hulle dit laat doen. Engel: ’n Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuur.
7

Want niemand anders in die hemel
is soos die Here nie,
nie een van die engele kan doen wat U doen nie.

8

U is God, almal is bang vir U,
almal in die groot vergadering van die engele.
Almal rondom U respekteer U en dien U.

9

Here, God wat oor alles regeer,
niemand is so sterk soos U nie.
Here, almal rondom U weet
dat U altyd dieselfde bly.

10

Dit is U wat die wilde see stil maak,
dit is U wat die hoë branders stil laat word.

11

Dit is U wat vir Rahab geslaan het
sodat hy gesterf het,
dit is U wat u vyande na al die kante toe gejaag het,
want U is sterk.

Rahab: In die tyd van die Bybel het die mense gedink daar woon ’n groot monster in die see. Hy maak die golwe van die see wild en groot sodat skepe sink en mense verdrink. Toe die Here die Israeliete deur die Riet-see wou laat gaan, het Hy eers die monster doodgemaak. Kyk Ps 89:10-11.
12

Die hemel behoort aan U,
die aarde behoort ook aan U,
die wêreld en alles daarop.
U het hulle vas laat staan vir altyd.

13

U het besluit waar die noorde en die suide moet wees,
Tabor-berg en Hermon-berg juig omdat hulle U ken.

14

U is sterk, U het baie krag,
U kan doen wat U wil doen.

15

U is die Koning wat reg doen aan almal
en wat reg oordeel.
U doen wat U belowe het
en U bly dieselfde.

Oordeel: Besluit wie het reg gedoen en wie het verkeerd gedoen, en die mense straf wat verkeerd gedoen het.
16

Here, dit gaan goed met ’n volk
wat weet hoe om vir U te juig
en wat naby U kan lewe.

17

Hulle juig die hele dag
omdat hulle U ken,
hulle vertel vir almal dat U reg doen.

18

Hulle is sterk omdat U, die Koning, by hulle is,
ons is sterk omdat U lief is vir ons.

19

Die Here, die Heilige God van Israel,
het ons koning vir ons gegee,
die koning wat ons moet beskerm.

Heilige God van Israel: ’n Naam vir die Here. Ons lees dit baie in die boek Jesaja.
20

Lank gelede het U verskyn
aan die mense wat in U glo,
en U het gesê: “Ek het besluit dat Ek
’n belangrike man sal help.
Ek het iemand van die volk gekies
en Ek het hom belangrik gemaak,

Verskyn: Wanneer die Here aan mense verskyn, dan kom Hy na hulle toe en praat met hulle of doen iets vir hulle.
21

Ek het my dienaar Dawid laat kom
en Ek het hom gesalf met my gewyde olyf-olie.

Salf: Olyf-olie op iets of iemand uitgooi om hom aan die Here te wy of om hom aan te stel om ’n belangrike werk te doen. Gewyde olyf-olie: Die olyf-olie wat iemand gebruik het wanneer hy ’n persoon moes salf.
22

Ek sal hom beskerm en hom sterk maak.

23

Sy vyande sal hom nie kan bedrieg nie,
niemand sal hom verdruk nie.

Bedrieg: Iemand iets laat glo wat nie waar is nie.
24

Ek sal die mense doodmaak wat teen hom is,
Ek sal die mense doodslaan wat hom haat.

25

Ek sal dieselfde bly vir hom,
Ek sal doen wat Ek belowe het,
Ek sal hom sterk maak.

26

Ek sal hom laat regeer oor ver lande
tot by die see en die riviere.

27

Hy sal vir My sê: ‘U is my Vader, my God,
die Rots wat my red.’

Rots: ’n Ander Naam vir die Here.
28

En Ek sal vir hom sê hy is vir My
so belangrik soos ’n oudste seun,
hy is die belangrikste koning op die aarde.

29

Ek sal altyd vir hom doen wat Ek belowe het,
Ek sal nooit my verbond met hom breek nie.

30

Hy sal altyd ’n nageslag hê,
iemand van sy nageslag sal koning wees
so lank soos die son daar is.

Nageslag van Dawid: Die koningsfamilie van die land Juda. Dawid was hulle voorvader.
31

As ’n persoon van sy nageslag ophou
om te doen wat Ek wil hê
en nie lewe soos Ek sê nie,

32

as hy maak of dit nie belangrik is
om so te lewe nie,
en hy doen nie wat Ek sê nie,

33

dan sal Ek hom straf omdat hy opstandig is.
Ek sal hom laat swaarkry omdat hy sonde doen.

Opstandig: Ongehoorsaam en hardkoppig.
34

Maar Ek sal nie ophou
om vir hom te doen wat Ek belowe het nie,
Ek sal altyd dieselfde bly.

35

My verbond sal vir My belangrik bly,
Ek sal nie verander wat Ek gesê het nie.

36

Ek het dit voorheen belowe, Ek, die heilige God,
en Ek sal nie vir Dawid bedrieg nie.

Heilig: Net die Here is heilig. Hy is anders as mense en Hy is belangriker as gode en mense. Hy is die heilige God en sy Naam is heilig.
37

Sy nageslag sal nooit ophou nie,
iemand van sy nageslag sal koning wees
so lank soos die son daar is.

38

Dit is so seker soos die maan,
die getuie wat altyd in die lug is.”

Getuie: Iemand wat gesien en gehoor het wat gebeur het en wat kan vertel wat gebeur het.
39

Maar, Here, U is nou kwaad vir u gesalfde,
U het hom weggestoot, U het hom gelos.

Gesalfde: Iemand vir wie die Here gekies en gesalf het om ’n koning te word.
40

U het gemaak of U nie ’n verbond met u dienaar
gemaak het nie,
U het sy kroon op die grond laat val,
en dit het vuil geword.

Kroon: ’n Koning of hoëpriester se hoed.
41

U het al die mure om sy stad laat afbreek,
U het sy sterk mure laat verwoes.

Verwoes: Niks laat oorbly van iets of iemand nie.
42

Almal wat daar verbykom op die pad,
vat die goed in die stad,
die volke daar naby spot en lag vir die koning.

43

U het sy vyande laat wen teen hom,
U het al sy vyande bly gemaak.

44

U het sy eie swaard stomp gemaak,
hy kon nie wen en bly staan in die oorlog nie.

45

U het hom laat ophou om koning te wees,
U het sy troon omgegooi, dit lê op die grond.

Troon: ’n Koning se stoel.
46

U het hom gou oud laat word,
U het hom alles laat verloor.
Sela

47

Here, hoe lank wil U nog maak
of U dit nie weet nie?
Altyd?
Hoe lank wil U kwaad bly
en ons laat brand soos in ’n vuur?

48

U moet onthou dat my lewe kort is.
U het al die mense so gemaak
dat hulle maklik sterf.

49

Watter mens wat lewe, sal nie sterf nie?
Niemand.
Watter mens kan homself vrymaak van die dood?
Niemand.
Sela

50

U het altyd gedoen wat U belowe het,
hoekom doen U dit nie nou ook nie?
Hoekom het U nie dieselfde gebly
soos U vir Dawid belowe het nie?

51

My Here, U moet daaraan dink
dat mense vir my, u dienaar, gespot het.
Ek het gehoor hoe al die volke my spot.

52

Here, die mense wat my spot, is u vyande,
hulle het vir my, u gesalfde, gespot oral waar ek gaan.

53

Julle moet die Here altyd prys.
Amen en amen.