Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Jesus het gesê: “Wanneer God Koning is, God wat in die hemel is, dan is dit soos wanneer tien meisies hulle lampe neem en uitgaan om die bruidegom te ontmoet.

Lamp: Die lamp was ’n plat bakkie van gebakte klei of metaal. In die bakkie was daar olyf-olie, en in die olyf-olie was ’n toutjie. Een punt van die toutjie het oor die kant van die bakkie gehang. Wanneer die toutjie nat was van die olyf-olie, dan het hulle dit aan die brand gesteek om lig te maak.
2

Vyf van die meisies was dwaas, en vyf was verstandig.

Dwaas: Iemand wat dwaas is, is dom, want hy doen nie wat die Here wil hê nie. Verstandig: ’n Mens is verstandig wanneer hy die regte ding op die regte tyd doen of sê.
3

Die vyf dwase meisies het hulle lampe geneem, maar hulle het nie olyf-olie saamgeneem nie.

4

Die verstandige meisies het hulle lampe geneem en hulle het ook olyf-olie in kruike saamgeneem.

Kruik: ’n Pot of bottel van gebakte klei.
5

Die bruidegom het laat gekom, en die meisies het almal vaak geword en hulle het aan die slaap geraak.

6

In die middel van die nag het die mense geskree: ‘Hier kom die bruidegom! Julle moet uitgaan om hom te gaan ontmoet.’

7

Toe staan al daardie meisies op en hulle maak hulle lampe gereed.

8

Die dwase meisies sê toe vir die verstandige meisies: ‘Gee vir ons van julle olyf-olie, want ons lampe gaan dood.’

9

Die verstandige meisies het vir die dwase meisies gesê: ‘As ons vir julle van ons olyf-olie gee, dan sal daar nie genoeg olyf-olie wees vir ons en ook vir julle nie. Julle moet winkel toe gaan en julle moet julle eie olyf-olie gaan koop.’

10

“Terwyl die dwase meisies olyf-olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die vyf verstandige meisies wat gereed was, het saam met hom ingegaan in die huis waar die fees-ete was, en mense het die deur toegesluit.

11

Later het die ander meisies gekom en gesê: ‘Meneer, Meneer, maak die deur oop vir ons.’

12

Maar die bruidegom het gesê: ‘Ek sê vir julle, en dit is seker: Ek ken julle nie.’ ”

13

Jesus het toe gesê: “Julle moet ook wakker wees, want julle weet nie op watter dag en hoe laat in die dag die Seun van die mens sal kom nie.” (Ook Mark 13:34; Luk 19:11-27)

Seun van die mens: ’n Naam vir Jesus. Kyk Dan 7:13-14. Jesus het Homself baie maal so genoem. Hy het dit gewoonlik gedoen wanneer Hy sê dat Hy swaar sal kry of dat Hy weer na die aarde sal kom. Die Naam beteken “Mens”.
14

Jesus het ook gesê: “Wanneer God Koning is, dan is dit soos wanneer ’n man ’n tyd lank weggegaan het van sy huis. Hy het sy slawe geroep en gesê hulle moet al sy goed oppas.

Slaaf: ’n Slaaf is ’n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werk.
15

Hy het vir die een slaaf vyf talente gegee, vir ’n ander slaaf het hy twee talente gegee, en vir die derde slaaf een talent. Hy het besluit met hoeveel geld elke slaaf kon werk. Toe het hy weggegaan.

Talent: Een talent was omtrent 21 kilogram silwer. Dit was meer as wat 6 000 dagloners gekry het vir een dag se werk. Hierdie vyf talente was meer as wat 30 000 dagloners gekry het vir een dag se werk. Twee talente: Twee talente was meer as wat 12 000 dagloners gekry het vir een dag se werk. Een talent: Een talent was meer as wat 6 000 dagloners gekry het vir een dag se werk.
16

Die slaaf wat vyf talente gekry het, het dadelik gegaan en hy het daarmee baie dinge gaan koop en verkoop en hy het nog vyf ander talente bygekry.

17

Die slaaf wat twee talente gekry het, het dieselfde gedoen en hy het nog twee talente bygekry.

18

Maar die slaaf wat een talent gekry het, het ’n gat in die grond gegrawe en hy het sy eienaar se geld daarin weggesteek.

19

“Ná ’n lang tyd het die eienaar van die slawe teruggekom en gevra wat hulle met die geld gedoen het.

20

Die slaaf wat vyf talente gekry het, bring toe nog vyf talente en hy sê: ‘Meneer, jy het vir my vyf talente gegee, en hier is nou nog vyf talente wat ek bygekry het.’

21

Sy eienaar sê toe: ‘Dit is goed. Jy is ’n goeie slaaf, jy het gedoen wat ek wou hê. Jy het goed gewerk met die bietjie geld wat ek vir jou gegee het, ek sal nou vir jou baie meer geld gee sodat jy daarmee kan werk. Kom in, jy moet bly wees saam met my, jou eienaar.’

22

Die slaaf wat twee talente gekry het, kom toe en sê: ‘Meneer, jy het vir my twee talente gegee. Hier is nou nog twee talente wat ek bygekry het.’

23

Sy eienaar sê toe: ‘Dit is goed. Jy is ’n goeie slaaf, jy het gedoen wat ek wou hê. Jy het goed gewerk met die bietjie geld wat ek vir jou gegee het, ek sal nou vir jou baie meer geld gee sodat jy daarmee kan werk. Kom in, jy moet bly wees saam met my, jou eienaar.’

24

Die slaaf wat een talent gekry het, kom toe en sê: ‘Meneer, ek weet jy is ’n kwaai man. Jy wil koring afsny wat jy nie gesaai het nie en jy wil koring bymekaarmaak waar jy nie geplant het nie.

25

Ek was bang, daarom het ek jou geld in die grond gaan begrawe en dit weggesteek. Ek gee nou vir jou die een talent terug.’

26

Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Jy is ’n slegte en lui slaaf. Jy het geweet ek sny koring af wat ek nie gesaai het nie en ek maak bymekaar waar ek nie geplant het nie.

27

Daarom moes jy my geld in die bank gesit het. Dan kon ek my geld en die rente gekry het toe ek teruggekom het.’

Rente: Wanneer een mens by ’n ander mens geld leen, dan moet die een wat die geld geleen het, die geld teruggee op die tyd wat hy gesê het, en dan moet hy ekstra geld betaal omdat hy die ander mens se geld geleen het. Die ekstra geld is die rente.
28

Hy sê toe vir sy ander slawe: ‘Vat die geld weg van hom en gee dit vir die slaaf wat die tien talente het.

29

Ek sal vir elkeen wat baie het, nog meer gee. Dan sal hy baie hê. Maar ek sal van elkeen wat nie baie het nie, ook die bietjie wegvat wat hy het.

30

Gooi hierdie slaaf wat niks beteken nie, in die donker plek. Daar sal hy huil en hard op sy tande byt van die pyn.’ ”

Donker plek: ’n Ander naam vir die hel.
31

Jesus het gesê: “Wanneer Ek, die Seun van die mens, die Koning, saam met al my engele kom, dan sal Ek op my troon sit en Koning wees.

Seun van die mens: ’n Naam vir Jesus. Kyk Dan 7:13-14. Jesus het Homself baie maal so genoem. Hy het dit gewoonlik gedoen wanneer Hy sê dat Hy swaar sal kry of dat Hy weer na die aarde sal kom. Die Naam beteken “Mens”. Engel: ’n Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuur. Troon: ’n Koning se stoel.
32

Dan sal al die volke voor My bymekaarkom, en dan sal Ek die mense van mekaar skei, soos ’n skaapwagter die skape van die bokke skei.

33

En Ek sal die skape regs langs My laat staan en die bokke links langs My.

34

Dan sal Ek, die Seun van die mens, vir die mense regs langs My sê: ‘Kom, my Vader het julle geseën. Hy wil van altyd af Koning wees oor julle, vandat Hy die aarde gemaak het. Julle moet dit nou aanvaar en bly wees daaroor.

Seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulle.
35

Want toe Ek honger was, het julle vir My iets gegee om te eet, en toe Ek dors was, het julle vir My iets gegee om te drink. Toe Ek ’n vreemdeling by julle was, het julle gesê Ek is welkom by julle.

Vreemdeling: Iemand wat in ’n ander land of stad woon, nie by sy eie mense nie. Die mense van daardie plek laat hom toe om daar te woon.
36

Ek het nie klere gehad nie, en julle het vir My klere gegee om aan te trek. Ek was siek, en julle het vir My gesorg. Ek was in die tronk, en julle het My besoek.’

37

Die mense wat gehoorsaam is aan die wette van die Here, sal dan vir My sê: ‘Here, wanneer het ons gesien U is honger en het ons vir U iets gegee om te eet? Wanneer het ons gesien U is dors en het ons vir U iets gegee om te drink?

38

Wanneer het ons gesien U is ’n vreemdeling en het ons gesê U is welkom by ons? Wanneer het ons gesien U het nie klere nie en het ons vir U klere gegee om aan te trek?

39

Wanneer het ons gesien U is siek of in die tronk, en het ons U besoek?’

40

Die Koning sal dan vir hulle sê: ‘Ek sê vir julle, en dit is seker: Toe julle dit gedoen het vir een van my vriende, ook vir die een wat die minste belangrik is, toe het julle dit vir My gedoen.’

41

Dan sal die Koning vir die mense links langs Hom sê: ‘Gaan weg van My! God het julle vervloek. Julle moet na die vuur gaan wat altyd brand, die vuur wat Hy gereedgemaak het vir die duiwel en sy engele.

Vervloek: Vervloek is die teenoorgestelde van seën. Wanneer die Here iets of iemand vervloek, dan laat Hy dit baie sleg gaan met hom. Die duiwel: ’n Ander naam vir die Satan. Hy laat mense verkeerd doen en hy beskuldig hulle en kla oor hulle by die Here. Engele van Satan: Die dienaars van die Satan, dit is die duiwels.
42

Want toe Ek honger was, het julle vir My niks gegee om te eet nie, en toe Ek dors was, het julle vir My niks gegee om te drink nie.

43

Toe Ek ’n vreemdeling was, het julle nie gesê Ek is welkom by julle nie, en toe Ek nie klere gehad het nie, het julle nie vir My klere gegee om aan te trek nie. Ek was siek en in die tronk en julle het nie vir My gesorg nie.’

44

Dan sal ook húlle vir die Koning sê: ‘Here, wanneer het ons gesien U is honger of dors, of U is ’n vreemdeling of U het nie klere nie, of U is siek of in die tronk? Wanneer het ons U nie gedien nie?’

45

Dan sal die Koning vir hulle sê: ‘Ek sê vir julle, en dit is seker: Toe julle dit nie gedoen het vir een van hierdie mense wat die minste belangrik is nie, toe het julle dit ook nie vir My gedoen nie.’

46

God sal hierdie mense vir altyd straf, maar die mense wat gehoorsaam was aan die wette van die Here, sal die ewige lewe kry.”

Ewige lewe: Ware lewe by God.