Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Jesus het weggegaan van die Jordaan-rivier. Die Heilige Gees was in Jesus en die Gees het Hom na die woestyn gelei.

2

Daar het die duiwel 40 dae lank probeer om Jesus verkeerd te laat doen. Jesus het niks geëet nie, en toe die 40 dae verby was, was Hy baie honger.

Die duiwel: ’n Ander naam vir die Satan. Hy laat mense verkeerd doen en hy beskuldig hulle en kla oor hulle by die Here.
3

Die duiwel het vir Jesus gesê: “As Jy die Seun van God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word.”

4

Maar Jesus het vir hom gesê: “In die Ou Testament is geskryf: ‘ ’n Mens lewe nie net van brood nie.’ ”

’n Mens ... brood nie: Kyk Deut 8:3.
5

Toe het die duiwel vir Jesus na ’n hoë plek geneem. Hy het vir Jesus vinnig al die lande in die wêreld gewys.

6

Die duiwel het vir Jesus gesê: “Ek sal vir Jou al hierdie lande en al hulle goed gee, want God het dit alles vir my gegee, en ek kan dit gee vir wie ek wil.

7

As Jy my aanbid, dan sal Jy dit alles kry.”

8

Maar Jesus het vir hom gesê: “In die Ou Testament is geskryf: Jy moet jou God die Here aanbid
en net vir Hom dien.”

Jy ... dien: Kyk Deut 6:13-15.
9

Toe het die duiwel vir Jesus na Jerusalem geneem en hy het Jesus op die hoogste plek by die tempel laat staan. Die duiwel sê toe vir Jesus: “As Jy die Seun van God is, spring van hierdie plek af,

Tempel: ’n Gebou waar mense offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien het.
10

want in die Ou Testament is geskryf: God sal vir sy engele sê
hulle moet jou beskerm,”

God ... stamp nie: Kyk Ps 91:11-12. Engel: ’n Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuur.
11

en “hulle sal jou op
hulle hande dra
sodat jy nie jou voet
teen ’n klip sal stamp nie.”

12

Maar Jesus het vir die duiwel geantwoord: “God het ook in die Ou Testament gesê: ‘ Jy moenie vir jou God die Here iets vra wat jy nie mag vra nie.’ ”

Jy moenie ... vra nie: Kyk Deut 6:16.
13

Die duiwel het opgehou probeer om Jesus verkeerd te laat doen, en hy het weggegaan van Hom. Later het hy weer gekom. (Ook Matt 4:12,17; Mark 1:14-15; Joh 4:3,45)

14

Jesus het teruggegaan na Galilea. Die Heilige Gees het Hom sterk gemaak. In Galilea het al die mense oor Jesus gepraat.

15

Jesus het vir hulle in die sinagoges geleer, en almal het gedink Hy is wonderlik. (Ook Matt 13:53-58; Mark 6:1-6)

Sinagoge: ’n Gebou waarin die Jode in die tyd van die Nuwe Testament gewoonlik op die Sabbatdag bymekaargekom het. Hulle het daar gebid, uit die Ou Testament gelees en geleer wat die Wette van Moses sê. Dit was ook die naam vir ’n hof wat mense kon straf.
16

Jesus het in Nasaret gekom, die stad waar Hy grootgeword het. Hy het altyd op die Sabbatdag na die sinagoge gegaan. Eendag het Hy in die sinagoge opgestaan om vir die mense uit die Bybel te lees.

Sabbatdag: Die sewende dag van die week. Dit was ’n rusdag en ’n feesdag. Die Jode moes dan rus en nie werk nie. Sinagoge: ’n Gebou waarin die Jode in die tyd van die Nuwe Testament gewoonlik op die Sabbatdag bymekaargekom het. Hulle het daar gebid, uit die Ou Testament gelees en geleer wat die Wette van Moses sê. Dit was ook die naam vir ’n hof wat mense kon straf.
17

Iemand het die boek van die profeet Jesaja vir Hom gegee. Jesus het die boek oopgemaak en Hy het gelees wat Jesaja geskryf het:

Profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hê.
18

Die Gees van die Here lei my.
Die Here het my gesalf en gesê
ek moet die goeie boodskap
vir die arm mense bring.
Hy het my gestuur om vir
die gevangenes te sê
hulle is vry, hulle kan uitgaan.
Hy het my gestuur om vir
die blinde mense te sê
hulle sal weer kan sien.
Ek moet almal vrymaak
wat swaarkry.

Die Gees ... regmaak: Kyk Jes 61:1-2. Salf: Olyf-olie op iets of iemand uitgooi om hom aan die Here te wy of om hom aan te stel om ’n belangrike werk te doen. Gevangenes: Mense wat in ’n tronk of ’n ander plek moet bly waar soldate of wagte hulle oppas. Partymaal is gevangenes mense wat in ander lande moet woon omdat vyande hulle gevang en weggevat het uit hulle eie land.
19

Ek moet sê dit is nou die tyd
wanneer die Here
alles sal regmaak.

20

Daarna het Jesus die boek toegemaak en Hy het dit teruggegee vir die persoon wat dit moes bêre. Jesus het gaan sit en almal in die sinagoge het na Jesus gekyk.

21

Jesus het met die mense begin praat en gesê: “Vandag het God laat gebeur wat Ek uit die Bybel gelees het.”

22

Almal het goed gepraat oor Jesus. Hulle het gedink die dinge wat Hy sê, is wonderlik. Hulle het vir mekaar gesê: “Hy is Josef se seun, en luister watter wonderlike dinge sê hy!”

23

Maar Jesus het vir hulle gesê: “Moenie te gou bly word oor My nie. Julle sal later vir My wil sê: ‘As jy ’n dokter wil wees, dan moet jy eers jouself gesond maak. Ons het gehoor van al die wonderwerke wat jy in Kapernaum gedoen het. Jy moet dieselfde dinge nou ook hier doen, hier in die stad waar jy grootgeword het.’ ”

Wonderwerke: Dinge wat die Here doen wat wys dat Hy regeer en doen wat Hy wil doen. Dit is dinge wat mense gewoonlik nie kan doen nie. Mense kan net wonderwerke doen as die Here hulle dit laat doen.
24

Jesus het ook gesê: “Maar Ek sê vir julle: Mense hou nie van ’n profeet in die stad waar sy mense woon nie.

Profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hê.
25

Luister nou goed: In die tyd toe Elia in die land Israel gelewe het, het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie, en daar was baie min kos op die hele aarde. Daar was baie weduwees in die land Israel,

26

maar die Here het nie vir Elia na een van hulle toe gestuur nie, net na ’n weduwee in die stad Sarepta in Sidon.

27

En in die tyd toe die profeet Elisa gelewe het, was daar baie melaatse mense in die land Israel. Maar die Here het nie een van hulle gesond gemaak nie, net vir Naäman, die Siriër.”

Melaats: ’n Velsiekte wat ’n mens onrein maak. Almal was bang vir hierdie siekte.
28

Almal in die sinagoge het kwaad geword toe hulle hoor wat Jesus sê.

29

Hulle het opgestaan en vir Jesus weggejaag uit die stad. Hulle stad was op ’n berg, en hulle het Hom gevat tot by die kant van die berg. Hulle wou Hom daar afstamp.

30

Maar Jesus het tussen die mense deur geloop en weggegaan. (Ook Mark 1:21-28)

31

Jesus het toe na Kapernaum, ’n stad in Galilea, gegaan. Daar het Hy elke Sabbatdag vir die mense geleer.

Sabbatdag: Die sewende dag van die week. Dit was ’n rusdag en ’n feesdag. Die Jode moes dan rus en nie werk nie.
32

Die mense was baie verbaas oor die dinge wat Hy vir hulle geleer het, want hulle het besef dat wat Hy gesê het, van God gekom het.

33

In die sinagoge was daar ’n man, daar was ’n onrein gees in die man. Die gees het hard geskree en gesê:

Sinagoge: ’n Gebou waarin die Jode in die tyd van die Nuwe Testament gewoonlik op die Sabbatdag bymekaargekom het. Hulle het daar gebid, uit die Ou Testament gelees en geleer wat die Wette van Moses sê. Dit was ook die naam vir ’n hof wat mense kon straf. Onrein gees: ’n Slegte gees wat onrein is en wat mense onrein maak. Onrein geeste is duiwels.
34

“Jesus van Nasaret, wat wil U met ons doen? Het U gekom om ons dood te maak? Ek weet wie U is. U is die Heilige wat van God kom.”

Heilige: ’n Ander Naam vir die Messias of die Christus.
35

Jesus het met die gees geraas en gesê: “Bly stil en gaan uit die man uit!” Almal het gesien die duiwel gooi die man op die grond. Toe het hy uit die man gegaan, hy het die man nie seergemaak nie.

Duiwels: Engele van die Satan. Hulle is onrein geeste wat in mense kom en wat die mense laat swaarkry of hulle mal maak.
36

Al die mense was baie verbaas en hulle het vir mekaar gesê: “Die woorde wat hierdie man sê, kom van God. Hy sê vir die onrein geeste om uit te gaan, en dan gaan hulle uit.”

37

Die mense het oral gepraat oor wat Jesus gedoen het. (Ook Matt 8:14-17; Mark 1:29-34)

38

Jesus het weggegaan van die sinagoge en Hy het na Simon se huis gegaan. Simon se skoonma was baie siek in die bed. Sy het koors gehad. Die mense het vir Jesus gevra om haar te help.

Sinagoge: ’n Gebou waarin die Jode in die tyd van die Nuwe Testament gewoonlik op die Sabbatdag bymekaargekom het. Hulle het daar gebid, uit die Ou Testament gelees en geleer wat die Wette van Moses sê. Dit was ook die naam vir ’n hof wat mense kon straf.
39

Jesus het by haar gaan staan en Hy het kwaai gepraat met die koors. Die koors het weggegaan, en sy het dadelik opgestaan en vir hulle kos gegee.

40

Toe die son ondergaan en die Sabbatdag verby was, het almal hulle siek mense na Jesus toe gebring. Jesus het sy hande op elkeen gesit en Hy het hulle gesond gemaak.

Sabbatdag: Die sewende dag van die week. Dit was ’n rusdag en ’n feesdag. Die Jode moes dan rus en nie werk nie.
41

Daar het ook duiwels uit baie mense uitgegaan en die duiwels het geskree: “U is die Seun van God.” Die duiwels het geweet Hy is die Christus. Daarom het Jesus kwaai gepraat met hulle en gesê hulle moet stilbly. (Ook Matt 4:23; Mark 1:35-39)

Duiwels: Engele van die Satan. Hulle is onrein geeste wat in mense kom en wat die mense laat swaarkry of hulle mal maak. Die Christus: Die Griekse woord vir “die Messias.” Dit beteken “die Gesalfde.” Die Jode het geglo dat die Christus eendag sal kom en dat Hy hulle koning sal wees.
42

Die volgende oggend het Jesus na ’n stil plek gegaan om alleen te wees. Baie mense het Hom gesoek. Toe hulle Hom kry, wou hulle nie hê Hy moet weggaan van hulle nie.

43

Maar Jesus het vir hulle gesê: “Ek moet ook vir die mense in ander stede die goeie boodskap bring dat God Koning is. Dit is hoekom God My gestuur het.”

44

Jesus het toe aangehou om in die sinagoges in die Jode se land te preek.

Sinagoge: ’n Gebou waarin die Jode in die tyd van die Nuwe Testament gewoonlik op die Sabbatdag bymekaargekom het. Hulle het daar gebid, uit die Ou Testament gelees en geleer wat die Wette van Moses sê. Dit was ook die naam vir ’n hof wat mense kon straf.