Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Josua het al die stamme van Israel laat bymekaarkom by die stad Sigem. Hy het die leiers, die hoofde, die regters en die voormanne geroep, en hulle het voor God kom staan.

Stam: ’n Klomp families wat almal dieselfde voorvader het. Die stamme van Israel was die nageslag van die twaalf seuns van Jakob. Regter: Iemand wat in die hof moet besluit wie het reg gedoen en wie het verkeerd gedoen, en wat die mense moet straf wat verkeerd gedoen het.
2

Josua het toe vir die hele volk gesê: “Die Here, die God van Israel, sê: Julle voorvaders het lank gelede anderkant die Eufraat-rivier gewoon. Dit was Tera en sy seuns Abraham en Nahor. En hulle het ander gode gedien.

Voorvaders: Die eerste pa in ’n familie en elke pa daarna tot by iemand se eie oupa of pa. Gode: Mense het verskillende dinge aanbid omdat hulle gedink het daardie dinge regeer hulle lewens. Hulle het daardie dinge “gode” genoem.
3

Ek het toe julle voorvader Abraham weggeneem van anderkant die Eufraat-rivier en Ek het hom deur die hele land Kanaän laat gaan. Ek het sy nageslag baie laat word. Ek het vir hom ’n seun gegee, sy naam was Isak,

Voorvader: Die eerste pa in ’n familie. Die hele familie is sy nageslag. Nageslag: Mense wat dieselfde voorvader het.
4

En Ek het vir Isak seuns gegee, hulle name was Jakob en Esau. Ek het die Seïr-berge vir Esau gegee sodat hy dit vir homself kon vat, en Jakob en sy seuns het na Egipte gegaan.

5

Ek het vir Moses en Aäron na Egipte gestuur, en Ek het dinge daar gedoen wat die Egiptenaars laat swaarkry het. En toe het Ek julle uitgebring.

6

Toe Ek julle voorvaders uit Egipte gebring het, het julle by die see gekom, en die Egiptenaars het julle voorvaders gevolg en gejaag tot by die Riet-see. Die Egiptenaars het oorlogkarre en manne op perde gehad.

Oorlogkar: ’n Perdekar met twee wiele. Die mense het dit gebruik om oorlog te maak.
7

Julle voorvaders het tot die Here geroep en gevra dat Hy hulle moet help. Toe het die Here dit donker laat word tussen julle en die Egiptenaars, en Hy het die see oor hulle laat vloei sodat die water hulle toegemaak het. Julle het self gesien wat Ek met die Egiptenaars gedoen het. Ná daardie tyd het julle baie lank in die woestyn gebly.

8

Toe het Ek julle gebring na die land van die Amoriete. Die Amoriete het oos van die Jordaan-rivier gewoon. Hulle het oorlog gemaak teen julle, en Ek het julle laat wen teen hulle. Julle het hulle land gevat, en Ek het hulle laat sterf om plek te maak vir julle.

9

Toe het Balak seun van Sippor, koning van Moab, besluit om oorlog te maak teen die Israeliete. Hy het vir Bileam seun van Beor laat haal om julle te vervloek.

Vervloek: Wanneer mense iemand vervloek, dan vra hulle dat die Here of die gode dit sleg moet laat gaan met hom en dat die Here of die gode hom moet laat sterf.
10

Maar Ek wou nie doen wat Bileam gevra het nie, Ek het gesê hy moet julle seën. Ek het julle gered van Balak.

Seën: Wanneer mense ander mense seën, dan sê hulle dat die Here dit goed sal laat gaan met daardie mense.
11

Julle het oor die Jordaan-rivier gegaan en by die stad Jerigo gekom. Die mense van Jerigo het oorlog gemaak teen julle. Dit was die Amoriete en Feresiete en Kanaäniete en Hetiete en Girgasiete en Hewiete en Jebusiete. Maar Ek het julle laat wen teen hulle.

Jebusiete: Die mense wat voorheen in Jerusalem gewoon het.
12

Dit was nie júlle wapens wat hulle oorwin het nie. Ék het hulle bang laat word, en hulle het gevlug soos die twee konings van die Amoriete.

13

Ek het vir julle ’n land gegee waar julle nie gewerk het nie en stede wat julle nie self gebou het nie. Julle het daar gaan woon en julle het druiwe en olywe geëet van wingerdstokke en olyfbome wat julle nie geplant het nie.

Wingerdstok: ’n Druiweboom.
14

Daarom, julle moet die Here dien, julle moet dit altyd en eerlik doen. Julle moet die gode los wat julle voorvaders anderkant die Eufraat-rivier en in Egipte gedien het en julle moet die Here dien.

15

Maar as julle besluit julle wil nie die Here dien nie, dan moet julle vandag kies vir wie julle wil dien. Wil julle die gode dien wat julle voorvaders anderkant die Eufraat-rivier gedien het? Julle woon nou in die Amoriete se land. Wil julle húlle gode dien? Maar ek en my familie sal die Here dien.”

16

Die volk het vir Josua gesê: “Ons wil glad nie die Here los en ander gode dien nie,

17

want die Here is ons God. Dit is Hý wat ons en ons voorvaders uit Egipte gebring het, Hy het ons gebring uit die plek waar ons slawe was. Ons het die groot wonderwerke gesien wat Hy gedoen het. Hy het ons beskerm op die hele pad waar ons geloop het, Hy het ons beskerm teen die volke van al die lande waar ons gegaan het.

Slaaf: ’n Slaaf is ’n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werk. Wonderwerke: Dinge wat die Here doen wat wys dat Hy regeer en doen wat Hy wil doen. Dit is dinge wat mense gewoonlik nie kan doen nie. Mense kan net wonderwerke doen wanneer die Here hulle dit laat doen.
18

Die Here het al die volke weggejaag om plek te maak vir ons, Hy het ook die Amoriete weggejaag wat in die land gewoon het. Ons sal ook die Here dien, want Hý is ons God.”

19

Toe sê Josua vir die volk: “Julle kan nie die Here dien nie, want Hy is ’n heilige God, Hy wil hê julle moet net vir Hom dien. Hy sal julle nie vergewe as julle opstandig is en sonde doen nie.

Heilig: Net die Here is heilig. Hy is anders as mense en Hy is belangriker as gode en mense. Hy is die heilige God en sy Naam is heilig. Opstandig: Ongehoorsaam en hardkoppig.
20

As julle die Here los en as julle gode van ander volke dien, dan sal Hy dit sleg laat gaan met julle en Hy sal julle almal laat sterf, Hy wat voorheen goed gedoen het aan julle.”

21

Die volk het toe vir Josua gesê: “Nee, ons sal net die Here dien.”

22

Josua het vir die volk gesê: “Dan is julle getuies teen julleself dat júlle gekies het om die Here te dien.” En hulle het gesê: “Ja, ons is.”

Getuie: Iemand wat gesien en gehoor het wat gebeur het en wat kan vertel wat gebeur het.
23

Josua sê toe: “Dan moet julle nou die ander volke se gode los en julle moet heeltemal aan die Here behoort, julle moet behoort aan die God van Israel.”

24

Die volk het geantwoord en gesê: “Ons sal net ons God die Here dien en ons sal net aan Hom gehoorsaam wees.”

25

Josua het daardie dag ’n verbond gemaak met die volk. Hy het daar by die stad Sigem vir hulle reëls en wette gegee.

Verbond: ’n Ooreenkoms. Die Here belowe om iets te doen of te gee wat goed sal wees vir die mense. Die mense met wie die Here ’n verbond maak, moet lewe soos Hy wil hê.
26

Hy het dit opgeskryf in die Wetboek van God. Hy het ’n groot klip geneem en hy het dit daar regop gesit onder die groot boom by die tempel van die Here.

Tempel: ’n Gebou waar mense offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien het.
27

Josua het vir die hele volk gesê: “Hierdie klip sal vir ons ’n getuie wees, want die klip het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Die klip sal die getuie wees sodat julle nie vals is met julle God nie.”

28

Toe het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy grond.

29

Nadat hierdie dinge gebeur het, het die Here se dienaar Josua seun van Nun gesterf. Josua was 110 jaar oud.

Dienaar: ’n Dienaar van die Here behoort aan die Here, en die Here het hom gekies om iets baie spesiaal te doen.
30

Hulle het hom begrawe op sy grond by die stad Timnat-Serag in die Efraim-berge, noord van Gaäs-berg.

31

Terwyl Josua gelewe het, het die Israeliete die Here gedien. Hulle het aangehou om Hom te dien, ook toe die leiers gelewe het wat geweet het wat die Here vir die Israeliete gedoen het.

32

Toe die Israeliete voorheen weggegaan het uit Egipte, het hulle Josef se bene saamgebring en hulle het dit begrawe in Sigem. Dit is die stuk grond wat Jakob gekoop het van die nageslag van Sigem se seun Gamor. Jakob het 100 kesita daarvoor betaal. So het dit gebeur dat die grond aan die nageslag van Josef behoort.

Nageslag: Mense wat dieselfde voorvader het. Kesita: ’n Geldstuk. Ons weet nie hoeveel dit geweeg het nie. Nageslag van Josef: Die mense van die stamme Efraim en Manasse. Josef was hulle voorvader. Partymaal is Efraim ’n ander naam vir Israel.
33

Eleasar seun van Aäron het gesterf, en hulle het hom begrawe in die Efraim-berge, op die heuwel wat aan sy seun Pinehas behoort het.