Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Liewer arm wees en opreg lewe as 'n leuenaar en boonop 'n dwaas.

2

Ywer sonder kennis deug nie; oorhaastigheid bring foute.

3

Sy eie dwaasheid bring 'n mens op die verkeerde pad en dan is hy kwaad vir die Here.

4

Rykdom vergader baie vriende; 'n arm mens word van sy enigste vriend vervreem.

5

'n Vals getuie bly nie ongestraf nie; wie leuens kwytraak, kom nie vry nie.

6

Almal soek die goedgesindheid van 'n man met mag, elkeen is die vriend van iemand wat geskenke uitdeel.

7

As 'n arm man se broers almal niks met hom te doen wil hê nie, bly sy vriende ook van hom af weg, en om hulle te soebat, help nie.

8

Wie homself liefhet, sorg dat hy wysheid verwerf; hy stel prys op insig sodat hy voorspoed kan geniet.

9

'n Vals getuie bly nie ongestraf nie; wie leuens kwytraak, gaan tot niet.

10

Weelde pas nie by 'n dwaas nie, nog minder behoort 'n slaaf oor mense van aansien te regeer.

11

'n Verstandige mens beteuel sy humeur en stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees.

12

'n Koning se woede is soos die brul van 'n leeu, en sy goedgesindheid soos dou op die gras.

13

'n Dwase seun is sy vader se ondergang; die gekyf van 'n vrou is soos die gedrup uit 'n dak wat lek.

14

Van sy ouers kan iemand 'n huis en besittings erf, maar 'n verstandige vrou is 'n geskenk van die Here.

15

Luiheid laat 'n mens diep slaap; 'n lui mens ly honger.

16

Wie prys stel op die gebod van die Here, stel prys op sy eie lewe; wie nie omgee hoe hy lewe nie, sterf.

17

Wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed.

18

Behandel jou seun streng, dan is daar hoop, maar moet jou nie te buite gaan en hom doodmaak nie.

19

'n Opvlieënde mens boet vir wat hy doen, maar as jy hom een keer help, sal jy dit elke keer weer moet doen.

20

Luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê.

21

Al maak mense hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas.

22

'n Mens wy sy lewe aan wat hy begeer, maar dit is beter om arm te bly as om te bedrieg.

23

Wie die Here dien, se lewe is veilig; so 'n mens slaap rustig, geen ramp tref hom nie.

24

'n Luiaard steek sy hand in die skottel, maar bring dit nie terug na sy mond toe nie.

25

As jy 'n ligsinnige mens klap, leer dié wat nog onervare is, daaruit; as jy 'n verstandige mens straf, word hy nog verstandiger.

26

'n Seun wat sy pa mishandel en sy ma verstoot, is skaamteloos en veragtelik.

27

My seun, hou gerus maar op met luister na wat jou geleer word as jy jou nie wil steur aan verstandige raad nie.

28

'n Kwaadwillige getuie maak 'n bespotting van die reg; wat goddelose mense sê, bring onreg.

29

Ligsinnige mense moet straf te wagte wees, en dwase moet slae verwag.