Skip to : [Content] [Navigation]

Kopiereg van die Bybelteks - © Bybelgenootskap van Suid Afrika

Vers nr. Vers Voetnota
1

Van Dawid. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie,

2

want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer.

3

Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort.

4

Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.

5

Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.

6

Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag.

7

Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie.

8

Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit bring net ellende.

9

Die skelms sal uitgeroei word, maar dié wat hulle vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land.

10

Nog 'n rukkie en daar sal geen goddelose meer wees nie; 'n mens sal hom soek waar hy was, maar hy sal nie daar wees nie.

11

Dié wat nou verdruk word, sal die land besit en hulle verlustig in hulle welvaart.

12

Die goddelose soek die ondergang van die regverdige en bedreig sy lewe.

13

Die Here lag vir die goddeloses, want Hy sien hulle dag kom.

14

Die goddeloses trek die swaard en span die boog om die hulpelose en die arme dood te maak, om dié wat die regte pad loop, te vermoor.

15

Die goddeloses se swaarde sal hulle eie harte tref en hulle boë sal stukkend gebreek word.

16

Die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses,

17

want die mag van die goddeloses sal verbreek word, maar die Here sal die hulp wees van die regverdiges.

18

Die Here sorg vir die lewe van die opregtes, en wat hulle besit, sal hulle behou so lank hulle lewe.

19

In tyd van nood sal hulle nie verleë staan nie, in tyd van gebrek sal hulle genoeg hê.

20

Die goddeloses sal te gronde gaan, die vyande van die Here sal tot niet gaan; soos mooi weivelde wat in vlamme opgaan, so sal hulle verdwyn.

21

Die goddelose leen en betaal nie terug nie, die regverdige kry jammer en help.

22

Dié wat deur die Here geseën word, sal die land besit; maar dié wat deur Hom vervloek is, sal uitgeroei word.

23

Die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad Hy tevrede is, en Hy ondersteun hom.

24

As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op.

25

Ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie.

26

Hy is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente: met sy nageslag sal dit goed gaan.

27

Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, dan sal jy die land altyd bewoon,

28

want die Here het die reg lief en sy troue dienaars verlaat Hy nie. Hulle sal altyd behoue bly, maar die nageslag van die goddeloses sal uitgeroei word.

29

Die regverdiges sal die land besit en altyd daarin woon.

30

Wat die regverdige praat, is wysheid, wat hy sê, stem ooreen met die reg.

31

Die openbaring van sy God is in sy hart, sy koers is nie onseker nie.

32

Die goddelose lê die regverdige voor en soek 'n kans om hom dood te maak,

33

maar die Here los hom nie in die mag van die goddelose nie en laat nie toe dat hy veroordeel word as hy voor die regbank staan nie.

34

Vertrou op die Here en bly op sy weë; Hy sal jou weer laat opstaan om die land te besit, en jy sal die ondergang van die goddeloses aanskou.

35

Ek het al gesien dat 'n slegte, roekelose mens geil opskiet soos 'n plant,

36

en toe ek weer verbykom, was hy nie meer daar nie; ek het hom gesoek en hy was nêrens nie.

37

Maar let nou op die eerbare mens, kyk na die opregte: die regskape man, vir hom is daar 'n toekoms.

38

Dié wat hulle teen die Here verset, word voor die voet uitgewis, die toekoms van die goddeloses word afgesny,

39

maar die regverdiges word deur die Here gered. Hy is hulle toevlug in tyd van nood.

40

Die Here help hulle en Hy bevry hulle, Hy bevry hulle van die slegte mense en red hulle, want hulle skuil by Hom.